Slovný druh
príd. m. prídavné meno
prísl. príslovka
urč. člen určitý člen
neurč. člen neurčitý člen
spoj. spojka
zám. ukaz. ukazovacie zámeno
cit. citoslovce
prisl. sp. príslovkové spojenie
Výraz s funkciou príslovky, ktorý sa zväčša začína predložkou, a možno ho nahradiť jednoduchou príslovkou, napr.: de novo, com certeza, a sério, atď..
spoj. výr. spojkový výraz
Výraz s funkiou spojky, ktorý sa zväčša končí que, a možno ho nahradiť jednoduchou spojkou: logo que, assim que, atď.
predl. sp. predložkové spojenie
Výraz s funkciou predložky, ktorý sa zväčša končí de, a v niektorých prípadoch ho možno nahradiť jednoduchou predložkou: debaixo de; defronte de; dentro de, atď.
podst. m. podstatné meno
čísl. zákl. základná číslovka
čísl. zlom. zlomková číslovka
čísl. rad. radová číslovka
príč. príčastie
trp. príč. trpné príčastie
forma používaná len v trpnom rode
zám. privl. privlatňovacie zámeno
predl. predložka
zám. opyt. opytovacie zámeno
zám. osob. osobné zámeno
zám. vzťaž. vzťažné zámeno
kvant. kvantifikátor
slov. sloveso
zámen. slov. zámenné sloveso
Nejde o zvratné zámeno, neznamená teda „seba/sa“: arrepender-se
rod a číslo
ž. ženský rod
m. mužský rod
m./ž. rovnaký tvar v mužskom aj v ženskom rode
Napr: triste, estudante.
s. stredný rod
jedn. jednotné číslo
mn. množné číslo
nemen. nemenné
stupeň
druhý st. druhý stupeň
tretí st. tretí stupeň
pád
N nominatív
G genitív
D datív
A akuzatív
L lokál
I inštrumentál
forma
stiah. tv. stiahnutý tvar
sémantické aspekty
perf. dokonavý vid
imp. nedokonavý vid
fig. prenesený význam
oblasť slovnej zásoby
odb. odborný výraz
slang slang
Neformálny výraz, väčšinou podlliehajúci móde, používaný istou spoločenskou skupinou. Jeho použitie predpokladá dobrú znalosť významu; je nevhodný pri formálnej komunikácii aj pri situáciách, ktorých sa zúčastňujú spoločensky vysoko postavené osoby (napr. prezident republiky alebo sudca); nahrádza výrazy existujúce v štylisticky bezpríznakovej slovnej zásobe, napr: fasa (namiesto výborný, výborne).
pejor. pejoratívny výraz
Výraz, ktorý vyjadruje záporný, nepriaznivý postoj.
hrub. hrubý výraz
Obscénne a tabuizované výrazy; patria k nim spoločensky nevhodné jazykové prostriedky a iné výrazy, ktoré sa v neutrálnom prejave pokladajú za neslušné.
hovor. hovorový výraz
Výraz typický pre neformálny prejav, nemusí byť slangovy či hrubý: pár namiesto niekoľko "Poznám pár príjemných kaviarní v Lisabone ".
ekvivalencia medzi jazykmi
ø neexistuje
iné
PT portugalčina
SK slovenčina
starý pravopis starý pravopis európskej portugalčiny
odborná oblasť
anat. anatomický výraz
astrol. astrologický výraz
biol. výraz z oblasti biológie
film. výraz z oblasti filmu
kuch. kuchársky výraz
šport. výraz zo športu
práv. právnický výraz
ekon. výraz z ekonómie
fyz. výraz z fyziky
fot. výraz z oblasti fotografie
geogr. geografický výraz
geom. geometrický výraz
inform. výraz z oblasti informatiky
lingv. lingvistický výraz
lit. literárnovedný výraz
mat. matematický výraz
med. medicínsky výraz
meteor. meteorologický výraz
voj. výraz z vojenskej oblasti
hud. výraz z oblasti hudby
námor. námornícky výraz
polit. výraz z oblasti politiky
chem. výraz z chémie
náb. náboženský výraz
div. divadelný výraz
polygr. výraz z oblasti polygrafie