Výslovnosť európskej portugalčiny

 

Drobník, Michal – Marcelliová, Jana: Fonetika portugalského jazyka. Anapress, Bratislava, 2005.

 

a

[a]

otvorené /a/ podobné slovenskému

mal, carruagem, fado

[α]

zatvorené /a/

dama, paragem, bela

[ã/α˜]

nosové /a/

sã, andar; alemães, injecção órfão

b

[b]

/b/ ako v slovenčine

borboleta, abóbada, abóbora

c

[s]

pred -e a -i /s/ ako v slovenčine

aceitar, cena, ocidental

[k]

v iných pozíciách /k/ ako v slovenčine

conto, velhaco, manca

[–]

v skupinách -ct-, -cç- sa zvyčajne nevyslovuje[1]

eléctrico, acção, exacto

ç

[s]

vždy /s/ ako v slovenčine

carraça, raça, posição

ch

[∫]

vždy /š/ ako v slovenčine

chupeta, sanduíche, mochila

d

[d]

/d/ ako v slovenčine

duvidar, dental, ódio

[δ]

koncovke -ade podobne ako anglické the

pontualidade, saudade, simplicidade

e

[e]

otvorené /e/

época, fé, véu

[ê]

zatvorené /e/

cozer, êxito, seu

[ẽ]

nosové /e/

mentira, embora, tentar

[ə]

redukované /e/ ako v angličtine člen a

menino, alegre, perdão

[α]

-ei- a pred /ň/, /ľ/, /ž/, /š/ ako /a/

madeira, carreira; lenha, seja, velha

[i]

na začiatku slova ako slovenské /i/

estúpido, esponja, exibir

f

[f]

vždy /f/ ako v slovenčine

fofo, fofocar, focinho

g

[з]

pred -e a -i /ž/ ako v slovenčine

giro, gengibre, Gêngis-Cã

[g]

v iných pozíciách /g/ ako v slovenčine

grego, guitarra, agora

h

[–]

nevyslovuje sa

hotel, honra, hemisfera

i

[i]

/i/ ako v slovenčine

vida, irmão, perdi

[ĩ]

nosové /i/

intenso, minto, assim

j

[з]

vždy /ž/ ako v slovenčine

finjo, jardim, coruja

l

[l]

na začiatku a uprostred slova /l/

leão, óleo, oclusão

[ł]

na konci slabiky ako záhorácke /w/

cardial, ele, belga

lh

[λ]

vždy /ľ/ ako v slovenčine

alheio, lhos, amulherado

m

[m]

často ako slovenské /m/

mamar, combinar, limpar

[m]

ako nosový sklz /m/

rim, boletim, com

[ụ˜]

na konci slova v -am ako nosové /w/

amam, ganharam, compram

[ị˜]

na konci slova v -em ako nosové /j/

além, porém, aderem

n

[n]

často ako slovenské /n/

norte, aneto, vinte

[n]

ako nosový sklz /n/

instalar, confiança, conveniente

[ŋ]

pred /k/ a /g/ nosovo ako v slovenskom banka

vingar, incorporar, longo

[ị˜]

na konci slova v -en ako nosové /j/

hífen, pólen, soutien

nh

[γ]

vždy /ň/ ako v slovenčine

joaninha, sonho, vinho

o

[o]

otvorené /o/

gosto, colo, colónia

[ô]

zatvorené /o/

Agosto, transporte, coma

[õ]

nosové /o/

ponte, onda, põe

[u]

v neprízvučných slabikách ako /u/

canto, colega, deslocado

p

[p]

vždy /p/ ako v slovenčine

papel, ópera, pupila

[–]

v skupine -pt- sa nevyslovuje[2]

óptimo, Egipto

r

[r]

inak ako na začiatku slova ako slovenské /r/

prazer, actor, variar

[R/ρ]

na začiatku slova, -rr-, pred n, l, s ako chrčivé /ŕ/

ruína, arroba, melro

s

[s]

na začiatku slova, -ss-, po spoluhláske ako /s/

santo, sismo, ansioso

[z]

medzi samohláskami ako /z/

pousada, visitar, portuguesa

[∫]

pred neznelou spoluhláskou a na konci slova /š/

escavação, pus, amores

[з]

pred znelou spoluhláskou ako /ž/

desdobrar, lesma, cosmopolita

t

[t]

vždy /t/ ako v slovenčine

três, atribuir, atar

u

[u]

ako slovenské /u/

supor, útil, baú

[ũ]

nosové /u/

cumprimentar, punção, tetum

v

[v]

vždy /v/ ako v slovenčine

vida, ave, vai-vém

x

[s]

niekedy ako slovenské /s/

próximo, máximo, trouxesse

[z]

v skupine ex- pred samohláskou ako /z/

exodo, exílio, exército

[∫]

často ako slovenské /š/

oxalá, Xuxa, xaque-mate

[ks]

niekedy ako /ks/

tórax, óxido, tóxico

z

[z]

inak ako na konci slova ako /z/

zumbi, cozinha, vizinha

[∫]

na konci slova ako slovenské /š/

foz, arroz, fez

 

 

 

Slovný prízvuk (Acento de palavra)

§  Portugalské slová môžeme podľa absencie či existencie prízvuku rozdeliť na prízvučné a neprízvučné. Prvé z nich môžu tvoriť samostatnú výpoveď, kým druhé vyžadujú prostredie s prízvučnými slovami.

 

Neprízvučné slová (Clíticos)

§  Rozdeliť ich môžeme podľa pozície, v ktorej sa nachádzajú k prízvučným slovám:

 

Proklitiká (Proclíticos)

§  Nachádzame ich pred prízvučným slovom, patria sem najmä členy, neprízvučné predložky a neprízvučné zámená v antepozícii:

o    o amor, a casa, os homens, as varetas

o   na escola, em Lisboa, à fábrica, para a cozinha, por razões diferentes

o   para a conhecer, por não o fazer, já lhas dei, sempre te amava

 

Enklitiká (Enclíticos)

§  Sú neprízvučné slová, ktoré nasledujú za slovami nesúcimi prízvuk; v tejto skupine objavujeme len neprízvučné zámená:

            vejo-o, como-a, comprei-lha, venderam-na, entregámo-vo-la

 

Mezoklitiká (Mesoclíticos)

§  Nachádzame ich vklinené medzi koreň slova (ten pôvodne niesol hlavný prízvuk, ktorý sa po pridaní koncovky podmieňovacieho spôsobu, či imperfekta mení na vedľajší a nasledovne po včlenení mezoklitika sa obnovuje); mezoklitiká sú neprízvučné zámená a prikláňajú sa k prízvuku, ktorý stojí pred nimi:

            comprá-la-íamos, fá-lo-iam, dar-lhas-íamos

 

Prízvučné slová (Palavras acentuadas)

§  Slovný prízvuk je z fonetického hľadiska v portugalčine nesmierne dôležitý.

§  Prízvučné slabiky sú omnoho výraznejšie ako slabiky neprízvučné.

§  Na rozdiel od slovenčiny, kde je prízvuk vždy na prvej slabike, či francúzštiny, kde sa nachádza na poslednej slabike (statický prízvuk), je prízvuk v portugalčine dynamický, tj. nachádzame ho na rozličných pozíciách v slove.

§  Slabiku pod prízvukom charakterizujú štyri elementy:

o   väčšia intenzita (výraznejší prúd vzduchu);

o   tón (vyšší kmitočet hlasiviek);

o   zafarbenie;

o   kvantita (prízvučná slabika je dlhšia ako slabika bez prízvuku).

 

 

 

Slová bez označenia prízvuku

§  Ak je slovo zakončené na -a(s), -e(s), -o(s) alebo dvojhlásku -am, -em a zároveň nemá označený prízvuk, leží tento na druhej slabike od konca slova:

truta, vilas, frase, pontes, polvo, postos, digam, trouxessem

§  Slová s iným zakončením: -i(s), -u(s), alebo slová končiace na spoluhlásku, v ktorých prízvuk nie je označený, ho nesú na poslednej slabike:

abri, peru, animal

 

Slová s označením prízvuku

§  V ostatných slovách leží prízvuk na tej slabike, ktorá nesie samohlásku označenú znamienkom.

§  á, é, í, ó, ú – označujú otvorené prízvučné slabiky:

voltarás, vigésimo, possuído, óbliquo, túnel

§  â, ê, ô – označujú zatvorené (niekedy aj nosové) prízvučné slabiky:

câmara, êxito, avô

§  ãõ – označujú vždy nosové prízvučné slabiky, často sa nachádzajú v dvojhláskach alebo trojhláskach:

cãimbra, rã, põem, saguões

 

Slová s dvoma samohláskovými znamienkami

§  V nemnohých portugalských slovách sa stretávame s dvoma označeniami prízvuku.

§  V takejto situácii sa jedno označenie vzťahuje na nosový charakter hlásky a druhé na skutočný prízvuk:

Estêvão, Cristóvão, ímã, órgão (v týchto slovách obsahujú prízvučné slabiky -ê-, -ó-, í-, ó-)

 

Označenie neprízvučnej slabiky znamienkom

§  Písmeno à označuje neprízvučnú slabiku, ktorá však nesie otvorenú hlásku a (tá sa v neprízvučných slabikách v bežných podmienkach nevyskytuje).

§  Nachádzame ho len v niekoľkých slovách a vždy na ich začiatku:

à(s), àquele(s), àquela(s), àquilo

 

Prehľad možného postavenia prízvuku

 

Jednoslabičné slová:

a

Dvojslabičné slová:

─ ─

┴ ─

─ ┴

para

pára

parar

Trojslabičné slová:

┴ ─ ─

─ ┴ ─

─ ─ ┴

célebre

celebre

celebrar

Štvorslabičné slová:

┴ ─ ─ ─

─ ┴ ─ ─

─ ─ ┴ ─

─ ─ ─ ┴

lêmo-vo-lo

pagaram-na

passarola

valorizar

 

 

 [1] Podľa novej ortografie nemé c v týchto skupinách v písomnej forme vypadáva.

[2] Podľa novej ortografie nemé p v týchto skupinách v písomnej forme vypadáva.